Oświadczenie o ochronie danych

Mix GmbH Lebensmittelhandel

1. Zakres obowiązywania niniejszego oświadczenia o ochronie danych:

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych obowiązuje wyłącznie dla strony internetowej Mix GmbH Lebensmittelhandel i jest dostępne dla Państwa pod adresem www.mixmarkt.eu

W tym oświadczeniu o ochronie danych informujemy Państwa o sposobie, zakresie i celu pobierania i stosowania Państwa danych osobowych podczas odwiedzin i korzystania z ofert znajdujących się na naszej stronie.

2. Definicje:

Dane osobowe:

„Dane osobowe“ to zgodnie z art. 4 punktem 1 Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO) wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (w dalszej treści: osoby zainteresowanej); jako możliwą do zidentyfikowania uznaje się osobę naturalną, która może zostać zidentyfikowana poprzez przyporządkowanie do znacznika identyfikacyjnego, takiego jak np. nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, internetowy znacznik identyfikacyjny lub do kilku cech szczególnych, stanowiących wyrażenie fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, gospodarczej, kulturalnej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

Przetwarzanie:

„Przetwarzanie“ oznacza według art. 4 punktu 2 RODO każdy zrealizowany z pomocą zautomatyzowanej metody lub bez proces lub każdy taki sposób postępowania w związku z danymi osobowymi jak zapisywanie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, zapisywanie, dopasowywanie lub modyfikowanie, sortowanie, pobieranie, stosowanie, udostępnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub inną formę oddawania do dyspozycji, porównanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Podmiot odpowiedzialny:

„Podmiotem odpowiedzialnym“ jest według art. 4 punktu 7 RODO osoba fizyczna lub prawna, instytucja, urząd lub inny podmiot, który sam lub wspólnie z innymi decyduje o celu i środku przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i środki tego przetwarzania są wyznaczone poprzez prawo unijne lub prawo państw członkowskich, podmiot odpowiedzialny wzgl. określone kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidywane zgodnie prawem unijnym lub prawem państw członkowskich.

Pliki cookies:

Cookies to małe pliki, które są tworzone i zapisywane przez Państwa przeglądarkę na Państwa urządzeniu podczas gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Te pliki cookies zawierają anonimowe znaczniki identyfikacyjne (znaczniki cookie), które są przyporządkowywane do Państwa urządzenia i Państwa przeglądarki i podczas ponownego odwiedzania naszej strony internetowej umożliwiają jednoznaczną identyfikację Państwa urządzenia.

Niektóre pliki cookies są umiejscawiane automatycznie, podczas każdego odwiedzania naszej strony internetowej i są wymagane technicznie do działania naszej strony internetowej.

Inne pliki cookies umożliwiają działanie oferowanych na naszej stronie internetowej usług lub analizę funkcjonalności i korzystania z naszej strony.

Niektóre ze znaczników cookie są usuwane na końcu sesji korzystania ze strony internetowej, inne pozostają dłużej na Państwa urządzeniu, na którym wywołują Państwo naszą stronę internetową.

Jeżeli nie życzą sobie Państwo zapisywania na swoim urządzeniu plików cookies, mogą Państwo zabronić zapisywania plików cookies w ustawieniach systemowych stosowanej przez Państwa przeglądarki. W ustawieniach systemowych Państwa przeglądarki mogą Państwo usunąć już zapisane pliki cookies. Wykluczenie plików cookies może pogorszyć funkcjonalność naszej strony internetowej.

RODO:

Pełny tekst Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych, włącznie ze wszystkimi uregulowanymi nim definicjami i określeniami pojęć, jest dostępny pod następującym LINKIEM do RODO

3. Nazwa i dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego i pełnomocnika ds. ochrony danych:

Mix GmbH Lebensmittelhandel

reprezentowany przez Prezesa Eugena Henninga

Schwarzwaldstr. 99

D-71083 Herrenberg

Telefon: +49 (0) 70 32 - 91 77 00

Telefax: +49 (0) 70 32 - 91 77 19

infomixzentrale@monolith-gruppe.com

Pełnomocnik Mix GmbH Lebensmittelhandel ds. ochrony danych

Pełnomocnikiem ds. ochrony danych podmiotu odpowiedzialnego jest Peter Minch , z którym mogą się Państwo skontaktować za pomocą wyżej wskazanych danych kontaktowych lub bezpośrednio, drogą e-mailową: datenschutz.mix@monolith-gruppe.com.

4. Przetwarzanie danych osobowych podczas wywoływania naszej strony internetowej:

Przy wywoływaniu naszej strony internetowej pobierane są tzw. dane dostępu, które są zapisywane w pliku dziennika (tzw. log file).

Do tych danych dostępu zalicza się:

 • nazwę ( URL) wywołanej przez Państwa strony internetowej oraz odwiedzonej wcześniej strony internetowej
 • datę i godzinę wywołania
 • nazwę i URL wywołanego pliku
 • ilość przesłanych danych i komunikat o udanym wywołaniu
 • typ przeglądarki wraz z wersją i systemem operacyjnym Państwa urządzenia
 • składającego zapytanie dostawcę usług i adres IP Państwa urządzenia.

Adres IP i dalsze dane dostępu będą przetwarzane w następujących celach:

 • Zapewnianie płynnego nawiązywania połączenia ze stroną internetową
 • Zapewnianie wygodnego użytkowania naszej strony internetowej
 • Analiza bezpieczeństwa systemowego i stabilności systemu
 • Sporządzanie statystyk i dalsze cele administracyjne

Przejściowe zapisywanie adresu IP i dalszych danych dostępu przez system jest konieczne w celu umożliwienia wysyłki strony internetowej do stosowanego przez Państwa urządzenia. W tym celu nieodzowne jest zapisywanie Państwa adresu IP na czas sesji. Adres IP służy również do zabezpieczania naszych systemów (np. w ramach ataku lub przypadku z naruszeniem bezpieczeństwa). Z danych dostępu, włącznie z adresem IP, w razie wywołania naszej strony internetowej, nie możemy ustanowić żadnego odniesienia do konkretnej osoby.

Państwa adres IP jest jako część plików dziennika zapisywany na serwerze naszego dostawcy usług hostingowych: Medialine Euro Trade Ag, Office Rhein-Main, Zehntenhofstraße 5b, 65201 Wiesbaden, Niemcy przez okres 30 dni, a następnie usuwany. Żadne dane nie są przekazywane do pozaeuropejskiego kraju trzeciego.

Przetwarzanie Państwa adresu IP i dalszych danych dostępu podczas wywoływania naszej strony internetowej nie jest wymagane na podstawie ustaw ani umów.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa adresu IP i danych dostępu jest jednak art. 6 ust. 1 f RODO, ponieważ przetwarzanie opisanych danych jest konieczne dla oferowanych przez nas usług, i tylko w ten sposób możemy udostępniać do dyspozycji oferowane usługi na naszej stronie internetowej oraz zapewniać działanie naszej strony internetowej.

5. Przetwarzanie danych osobowych z zastosowaniem Google Analytics

Na naszej stronie internetowej stosujemy narzędzie analityczne Google Analytics amerykańskiego (US) Google Inc. (w dalszej treści: Google) w celu zgodnego z zapotrzebowaniem kształtowania i optymalizowania naszych ofert na stronie internetowej.

W ramach uzgodnienia w sprawie umowy dotyczącej danych zlecenia, którą zawarliśmy z Google, Google sporządza za pomocą zebranych informacji analizę korzystania i aktywności na naszej stronie internetowej.

W tym celu, na jego urządzeniu zapisywane są tzw. pliki tracking cookies. Utworzone przez te pliki cookies informacje dotyczące korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Przekazane informacje są wtedy stosowane na nasze zlecenie w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej oraz w celu świadczenia dla nas dalszych usług w celach badania rynku i zgodnego z zapotrzebowaniem organizowania tej strony internetowej.

Google korzysta z tych informacji również w celu zestawiania raportów o aktywnościach w ramach naszej oferty internetowej oraz w celu świadczenia na naszą rzecz dalszych powiązanych z korzystaniem z niniejszej oferty internetowej usług. Stosujemy Google Analytics również w celu wyświetlania włączanych w ramach usług reklamowych Google i jego partnerów ogłoszeń tylko takim użytkownikom, którzy wykazali zainteresowanie naszą oferta internetową lub wykazują określone cechy (np. zainteresowanie określonymi produktami i usługami określone na podstawie odwiedzonych przez użytkownika stron internetowych), które przekazujemy Google (tzw. Google Audiences). Za pomocą Google Audiences – aplikacji, którą włączyliśmy w naszą stronę internetową, chcielibyśmy uzyskać pewność, że nasze ogłoszenia odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkowników i nie będą odczuwane jako natarczywe.

Na tej stronie internetowej narzędzie Google Analytics zostało rozszerzone o kod do anonimizacji, w celu zapewnienia, że adresy IP będą rejestrowane tylko w zanonimizowanej formie oraz w celu wykluczenia bezpośredniego odniesienia do konkretnej osoby (tzw. IP masking).

Podczas przekazywania Państwa adresu IP przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym Państwa adres IP zostanie uprzednio skrócony (IP masking) i będzie przekazywany do Stanów Zjednoczonych tylko w zanonimizowanej formie i tam zapisywany. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP będzie przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany.

Z tego względu, pobrane od Państwa dane nie będą stosowane w celu Państwa osobistej identyfikacji i nie będą łączone z Państwa danymi osobowymi.

Mają Państwo następujące możliwości wstrzymania analizy ze strony Google Analytics:

Mogą Państwo w dowolnym czasie wyrazić wobec Google sprzeciw odnośnie rejestrowania sporządzonych przez pliki cookies oraz dotyczących korzystania przez Państwo ze strony internetowej danych (wł. z Państwa adresem IP) oraz odnośnie przetwarzania tych danych przez Google ze skutkiem na przyszłość, poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki:: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Analiza sieciowa pozostanie w przypadku instalacji wtyczki przeglądarki dezaktywowana tak długo, dopóki nie zostanie dezaktywowana wzgl. usunięta ta wtyczka przeglądarki. Wtyczkę przeglądarki należy stosować oddzielnie dla każdej przeglądarki i każdego urządzenia. Tzn., jeżeli nie życzą sobie Państwo analizy sieciowej na innych urządzeniach lub różnych przeglądarkach, które Państwo stosują, muszą Państwo dodać wtyczkę przeglądarki na wszystkich przeglądarkach i urządzeniach, za pomocą których wywołują Państwo naszą stronę internetową.

Ponadto, włączyliśmy narzędzie Google Analytics na naszej stronie w taki sposób, że mogą Państwo ze swojego urządzenia końcowego bezpośrednio zapobiec przetwarzaniu Państwa danych użytkownika przez narzędzie Google Analytics ze skutkiem na przyszłość poprzez tzw. plik opt-out cookie narzędzia Google Analytics. Jeżeli aktywują Państwo następujący przycisk, dla Państwa urządzenia zostanie bezpośrednio umiejscowiony plik opt-out cookie, który wstrzyma analizę przez Google::

Jeżeli chcieliby Państwo wstrzymać analizę dla innych urządzeń końcowych, które Państwo stosują, muszą Państwo aktywować plik opt-out cookie ponownie dla każdego urządzenia.

Szczegóły dotyczące celu i zakresu przetwarzania, rejestrowania i korzystania przez GoogleAnalytics z danych mieszczą się w warunkach użytkowania i wskazówkach dotyczących ochrony danych Google na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/ i GoogleAnalytics na stronach:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Przetwarzane przez Google Analytics dane są usuwane automatycznie po 26 miesiącach.

Oddawanie do dyspozycji danych osobowych nie jest wymagane na podstawie ustaw ani umów. Jednak bez wyżej opisanego przetwarzania danych analiza i ocena korzystania z naszej strony internetowej i optymalizacja oferowanych przez nas usług nie jest możliwa. W celach związanych z przetwarzaniem danych, nasz uzasadniony interes tkwi w przetwarzaniu danych osobowych według art. 6 ust. 1 f RODO.

6. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku stosowania usług re-/marketingu Google

Na naszej stronie internetowej stosujemy usług re-/marketingu Google, Google Audiences i Double Clock amerykańskiego (US) Google Inc. (w dalszej treści: Google) odnośnie zgodnego z zapotrzebowaniem organizowania i optymalizowania naszych ofert na stronach internetowych.

Usługi re-/marketingu Google umożliwiają nam bardziej precyzyjne wyświetlanie ogłoszeń reklamowych dla naszej strony internetowej oraz na niej, dla możliwości zaprezentowania Państwu podczas odwiedzin naszej strony internetowej ofert i ogłoszeń na miarę Państwa zainteresowania. Jeżeli na naszej stronie wyświetlają się Państwu np. ogłoszenia dla określonych produktów, którymi interesowali się Państwo na innych stronach, mówi się tutaj o „remarketingu”. W celu remarketingu, podczas wywoływania naszych i innych stron, na których są aktywne usługi marketingowe Google, Google bezpośrednio realizuje kod Google i w stronę internetową są włączane tzw. tagi (re)marketingowe (niewidoczne grafiki lub kody, nazywane również „web beacons”). Z ich pomocą na Państwa urządzeniu zapisywany jest indywidualny plik cookie (zamiast plików cookies mogą być stosowane porównywalne technologie). Pliki cookies mogą być umieszczane z różnych domen, między innymi google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com lub googleadservices.com. W tym pliku cookie pojawia się wskazówka, jakich stron internetowych Państwo szukali, jakimi treściami się Państwo interesowali oraz na jakie oferty Państwo klikali. Poza tym zapisywane są informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron internetowych, z których nastąpiło przekserowanie, czas i godzina odwiedzin i dalsze dane dotyczące korzystania z oferty internetowej. Rejestrowany jest również Państwa adres IP, przy czym w ramach Google Analytics informujemy, że adres IP jest w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym skracany, tzn. anonimizowany i tylko w sytuacjach wyjątkowych jest przekazywany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych w całości i tam skracany.

Państwa adres IP nie jest łączony z danymi w obrębie innych ofert Google. Wyżej przedstawione informacje mogą być łączone przez Google również z tego typu informacjami z innych źródeł. Jeżeli na zakończenie odwiedzą Państwo inne strony internetowe, mogą być Państwu wyświetlane dostosowane do Państwa zainteresowań ogłoszenia.

Państwa dane są w ramach usług marketingowych Google przetwarzane pod pseudonimem. Tzn. Google np. nie zapisuje i przetwarza Państwa nazwiska lub adresu e-mail, lecz przetwarza stosowne dane w odniesieniu do pliku cookie w obrębie opatrzonych pseudonimem profili użytkowników. Tzn. z punktu widzenia Google ogłoszenia nie są administrowane i wyświetlane konkretnie zidentyfikowanej osobie, lecz właścicielowi pliku cookie, niezależnie od tego, kim jest ten właściciel pliku cookie. Nie dotyczy to sytuacji, w której użytkownik Google wyrazi jasną zgodę na przetwarzanie danych bez tego typu pseudonimizacji. Zebrane w ramach usług marketingowych Google informacje o użytkowniku są przekazywane Google i zapisywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych.

Na podstawie usług marketingowych Goole "DoubleClick" możemy włączać ogłoszenia reklamowe osób trzecich. DoubleClick stosuje pliki cookies, za pomocą których Google i jego partnerskie strony internetowe maja możliwość włączania ogłoszeń na podstawie odwiedzin użytkowników na tej stronie internetowej wzgl. na innych stronach internetowych w internecie.

Dalsze informacje dotyczące korzystania z danych przez Google w celach marketingowych znajdą Państwo na stronie informacyjnej: https://www.google.com/policies/technologies/ads , a oświadczenie Google o ochronie danych internetowych jest dostępne na stronie https://www.google.com/policies/privacy.

Jeżeli chcieliby Państwo wyrazić sprzeciw wobec opartej na zainteresowaniach reklamy w ramach usług marketingowych Google, mogą Państw skorzystać z udostępnionej przez Google możliwości ustawień i opt-out: http://www.google.com/ads/preferences .

Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu przetwarzania, rejestrowania i stosowania danych, oraz korzystania z danych w ramach usług re-/marketingowych Google znajdą Państwo w warunkach użytkowania i wskazówkach Google dotyczących ochrony danych na stronie: https://www.google.de/intl/de/policies/ i dalsze informacje znajdują się na stronach:

https://policies.google.com/privacy/update?hl=de

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Udostępnianie danych osobowych do dyspozycji Google nie jest wymagane na podstawie ustaw ani umów. Jednak bez opisanego przetwarzania danych analiza i ocena korzystania z naszej strony internetowej i optymalizacja oferowanych przez nas usług i ofert nie jest możliwa. W celach przetwarzania danych nasz uzasadniony interes tkwi w przetwarzaniu danych osobowych według art. 6 ust. 1, f RODO.

7. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku stosowania Google Maps

Na naszej stronie internetowej stosujemy usługę mapy internetowej Google Maps, internetową usługę map amerykańskiego (US) Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (w dalszej treści: Google) w celu wyświetlania i stosowania interaktywnej mapy.

Poprzez włączenie usługi mapy internetowej Google Maps istnieje możliwość podjęcia na naszej stronie internetowej planowania trasy w celu przyjazdu do naszej firmy lub do pojedynczych sklepów Mixmarkt oraz do wyszukiwania lokalizacji naszej firmy lub pojedynczych sklepów Mixmarkt za pomocą mapy internetowej.

Podczas wywoływania naszej strony internetowej pliki cookies z Google Maps są umiejscawiane w przeglądarce Państwa urządzenia i Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Treść mapy jest przekazywana przez Google bezpośrednio do Państwa przeglądarki i włączana w stronę internetową przez Państwa przeglądarkę. Poprzez zmianę Państwa ustawień przeglądarki mogą Państwo jednak dezaktywować lub ograniczyć zapisywanie plików cookies. Zapisane już pliki cookies mogą być w dowolnym czasie usuwane. Może się to odbywać automatycznie. Jeżeli pliki cookies Google dla naszej strony internetowej zostaną dezaktywowane, być może nie będą mogli Państwo korzystać ze znajdującej się na naszej stronie internetowej usługi map Google Maps w pełnym zakresie.

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu pobierania danych oraz ich przetwarzania przez oferenta Google uzyskają Państwo w oświadczeniu o ochronie danych oferenta Google. Tam otrzymają Państwo również dalsze informacje odnośnie przysługujących Państwu w tym zakresie praw i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa sfery prywatnej: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy ; https://policies.google.com/privacy/update?hl=de Google przetwarza Państwa dane osobowe również w Stanach Zjednoczonych i podlega wytycznym Privacy Shield EU-US, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

W celu przetwarzania danych, tzn. udostępniania do dyspozycji interaktywnej usługi mapy internetowej Google Maps dla możliwości wyszukiwania naszej firmy oraz sklepów Mixmarkt, nasz uzasadniony interes tkwi w przetwarzaniu danych osobowych według art. 6 ust. 1,f RODO.

8. Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Verwendung von Facebook-Pixel

Auf unser Webseite verwenden wir eine Facebook Re-/Marketing-Service „Custom Audience“. Bei dieser Funktion handelt sich um ein Tracking (Facebook Pixel) zwischen unserer Webseite und Facebook. Dabei ordnet Facebook Informationen darüber auf welchen von unseren Internetseiten die Besucher waren dem Facebook-Account zu. Zweck für diese Anbindung ist Erfolg-Messung unserer Werbung auf Facebook Seite. Somit können wir unsere Webseite optimieren und Besucher unserer Webseite zielgerichtet mit Werbung ansprechen. Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook oben beschriebene Informationen Ihrem Facebook-Account zuordnet, können Sie Re-/Marketing-Service „Custom Audience“ hier deaktivieren. Dazu müssen Sie bei Facebook angemeldet sein.

Rechtsgrundlage für die beschriebene Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1,f DSGVO.

9. Przetwarzanie danych osobowych w przypadku stosowania filmów wideo YouTube

Na naszej stronie internetowej prezentujemy Państwu filmy wideo udostępniane do dyspozycji w internecie przez oferenta YouTube. YouTube LLC jest spółką zależną koncernu Google z siedzibą główną w 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone i podlega wytycznym Privacy Shield EU-US. YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone.

Poznają Państwo filmy wideo YouTube po czerwonym przycisku włączania YouTube z białą strzałką na ekranie zdjęć dla filmów wideo.

Oferent YouTube stosuje pliki cookies, które są zapisywane na Państwa urządzeniu. Za pomocą plików cookies istnieje możliwość zbierania oraz ewentualnie analizowania informacji dotyczących gości i użytkowników naszej strony internetowej. YouTube mógłby korzystać z tych informacji między innymi w celu sporządzania statystyk oglądania filmów wideo, unikania oszustw oraz zwiększania wygody użytkowników. Poprzez YouTube istniałaby również możliwość podejmowania połączenia z siecią Google DoubleClick.

Włączyliśmy prezentowane na naszej stronie filmy wideo YouTube w tak zwanym „rozszerzonym trybie ochrony danych“. Z tego względu YouTube nie zapisuje żadnych danych osobowych, dopóki nie włączają Państwo filmów wideo YouTube na naszej stronie internetowej. Dopiero wtedy, gdy włączą Państwo film wideo YouTube poprzez kliknięcie na przycisk włączania na naszej stronie internetowej, będzie miało miejsce rejestrowanie, przekazywanie i analizowanie danych osobowych przez YouTube w sposób, na którego nie możemy mieć wpływu. Poprzez zmianę ustawień Państwa przeglądarki mogą Państwo jednak dezaktywować lub ograniczyć przekazywanie i umiejscawianie plików cookies.

Zapisane już pliki cookies mogą być w dowolnym czasie usuwane. Może się to odbywać również w zautomatyzowany sposób. Jeżeli pliki Cookies YouTube dla naszej strony internetowej zostaną dezaktywowane, być może nie będą mogli Państwo włączać filmów wideo YouTube na naszej stronie internetowej.

Bezpośrednie połączenie z platformą YouTube i przekazywanie Państwa adresu IP oraz znacznika identyfikacyjnego cookies na serwer YouTube w Stanach Zjednoczonych następują dopiero wtedy, gdy aktywują Państwo przycisk włączania YouTube w celu wyemitowania filmu wideo YouTube.

Poprzez aktywację przycisku włączania YouTube ustanawiane jest bezpośrednie połączenie z platformą YouTube i YouTube automatycznie umiejscawia na Państwa urządzeniu pliki cookies, za pomocą których YouTube otrzymuje informacje o Państwu oraz o Państwa sposobie użytkowania, a także może te informacje analizować.

Ponadto, jeżeli podczas emitowania naszego filmu wideo YouTube są Państwo zalogowani w YouTube jako członek, YouTube przyporządkuje wszystkie uzyskane o Państwu informacje do Państwa osobistego konta użytkownika.

YouTube nie daje nam pewnych informacji o rodzaju stosowanych przez YouTube plików cookies, czasie trwania zapisu plików cookies w Państwa systemie operacyjnym i rodzaju i zakresie ustalonych i przeanalizowanych za pomocą plików cookies YouTube danych. Należy założyć, że YouTube ustala i analizuje na naszej stronie za pomocą plików cookies YouTube Państwa adres IP i wszystkie pozostałe dane, Państwa całe zachowanie dotyczące użytkowania (tracking).

Dalsze informacje dotyczące celu i zakresu pobierania danych oraz ich przetwarzania przez oferenta Google znajdą Państwo w oświadczeniu o ochronie danych YouTube na stronach:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

Udostępnianie danych osobowych YouTube nie jest wymagane na podstawie ustaw ani umów, jednak bez wyżej opisanego przetwarzania danych włączanie filmów wideo YouTube, które powiązaliśmy z naszą stroną, nie byłoby możliwe.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych podczas emitowania filmów wideo YouTube jest art. 6 ust. 1,f RODO.

10. Przetwarzanie danych osobowych na stronach internetowych połączonych za pomocą linków

O ile nasza strona zawiera linki do innych stron internetowych, nie mamy wpływu na kontrolę treści, do których prowadzą linki, ani też nie mamy wpływu na pliki cookies umiejscowione przez strony internetowe połączone za pomocą linków czy też na przetwarzanie danych osobowych innych ofert internetowych. Z tego względu zalecamy Państwu uzyskanie informacji o rodzaju, zakresie i celu pobierania i przetwarzania Państwa danych osobowych w obowiązujących tam postanowieniach dotyczących ochrony danych na stronach internetowych połączonych za pomocą linków.

11. Prawa osób zainteresowanych:

Mają Państwo prawo:

 • zgodnie z art. 15 RODO żądać informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych. W szczególności mogą Państwo żądać informacji o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategorii odbiorców, którym są lub będą udostępniane do dyspozycji Państwa dane, planowanym czasie trwania zapisu, istnieniu prawa do korekty, usuwania, ograniczania przetwarzania lub sprzeciwu, istnieniu prawa do zażaleń, pochodzeniu Państwa danych, o ile nie są one przez nas pobierane;

 • zgodnie z art. 16 RODO żądać niezwłocznej korekty nieprawidłowych danych lub uzupełnienia zapisanych u nas Państwa danych osobowych;

 • zgodnie z art. 17 RODO żądać usunięcia zapisanych u nas Państwa danych osobowych, o ile nie zachodzi konieczność przetwarzania w celu korzystania z prawa do swobodnego wyrażania opinii oraz informacji, w celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego, z powodów interesu publicznego lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;

 • zgodnie z art. 18 RODO żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile negują Państwo poprawność danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, jednak nie zgadzają się Państwo na ich usunięcia a my nie potrzebujemy już danych, jednak są one nam potrzebne w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub jeżeli złożyli Państwo zgodnie z art. 21 RODO sprzeciw wobec przetwarzania;

 • zgodnie z art. 20 RODO otrzymać dane osobowe, które nam Państwo udostępnili, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do maszynowego odczytywania formacie lub żądać przekazania innemu podmiotowi odpowiedzialnemu;

 • • zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO w dowolnym czasie wycofać . swoją udzieloną nam raz zgodę. Wówczas, w przyszłości nie będziemy mogli kontynuować przetwarzania danych opierającego się na tej zgodzie i

 • zgodnie z art. 77 RODO do poskarżenia się urzędowi nadzorczemu . Z reguły mogą Państwo w tym celu zwrócić się do urzędu nadzorczego w Państwa zwyczajowym miejscu pobytu, urzędu nadzorczego w Państwa miejscu pracy, w miejscu siedziby naszej firmy wzgl. w miejscu domniemanego naruszenia.

12. Prawo do sprzeciwu

O ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu według art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f RODO, mają Państwo prawo do złożenia zgodnie z art. 21 RODO sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile będą istniały ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub jeżeli sprzeciw jest skierowany wobec bezpośredniej reklamie. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu bezpośredniej reklamy przysługuje Państwu zasadnicze prawo do sprzeciwu, realizowane przez nas bez podawania dalszych powodów.

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać ze swojego prawa do sprzeciwu lub cofnięcia zgody, wystarczy, że wyślą nam Państwo e-mail na adres: datenschutz.mix@monolith-gruppe.com

13. Zmiana oświadczenia o ochronie danych

Proszę mieć na uwadze, że niniejsze oświadczenie o ochronie danych może zostać w dowolnym czasie zmienione z uwzględnieniem przepisów dotyczących prawa ochrony danych. Obowiązuje każdorazowo wersja wywoływana w chwili Państwa odwiedzin na naszej stronie internetowej.

Jeżeli mają Państwo jeszcze pytania, mogą się Państwo z nami skontaktować również korzystając z wyżej podanych danych kontaktowych.

Mix GmbH Lebensmittelhandel

Herrenberg, maj 2018

Zmień ustawienia plików cookie